Het coronavirus en het contractenrecht

  • Tijd: 09.00 - 12.00
  • Datum: meerdere data (zie cursusbeschrijving)
  • Locatie: Online
  • Prijs: 199,- excl. BTW
  • PO punten: 3
  • Docent: Mr. dr. L. Reurich

Het coronavirus en het contractenrecht: als de uitvoering van de overeenkomst (te) bezwaarlijk wordt……

Het coronavirus zet contracten onder druk. Niet door een (laakbare) handeling van een der partijen maar door een ‘van buiten’ komende oorzaak. Het coronavirus is het ultieme overmachtsfeit. Dit roept acute en indringende vragen op.
Hoe stevig is het ‘pacta sunt servanda’ in crisistijd? Kan op grond van de klassieke leerstukken een contractuele “timeout” worden afgedwongen? Kunnen overeenkomsten in deze omstandigheden worden ontbonden? Kan een wijziging van de overgekomen prestaties worden afgedwongen? Wat zijn de effectieve verweren als de teleurgestelde schuldeiser niettemin nakoming bij de rechter gaat afdwingen? Bestaan er onderhandelingsplichten om tot een constructieve oplossing te komen? Kan ook buiten rechte op deze onderhandelingsplicht een beroep worden gedaan?
Het klassieke instrumentarium biedt volop mogelijkheden om deze vragen in positieve zin te beantwoorden. De gereedschapskist van de rechter is rijk gevuld.
In deze cursus worden bovengenoemde vragen aan de hand van leerstukken als onvoorziene omstandigheden (6:258 BW), het wijzigen en beëindigen van overeenkomsten (art. 6:258 en 6:230 BW), de dwingende werking van de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 BW), en het leerstuk van overmacht, zoals ten aanzien ontbinding wegens een tekortkoming (art. 6:265 BW) als schadevergoeding (art. 6:74 BW), beantwoord.
Inzichtelijk wordt gemaakt dat er palet aan mogelijkheden bestaat om tot een constructieve oplossing te komen als de uitvoering van een overeenkomst (te) bezwaarlijk wordt. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt dat de bekende contractuele uitsluitingen door deze uitzonderlijke omstandigheden onder druk komen te staan waardoor het bovengenoemde instrumentarium in beginsel volledig beschikbaar is.
Aldus beoogt deze cursus inzichtelijk te maken dat waar corona tot een contractuele crisis leidt zij beheersbaar is.

De docent heeft over dit onderwerp het nodige gepubliceerd en er is tijdens de sessie voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

Geef bij uw aanmelding duidelijk aan voor welke datum u zich opgeeft onder ‘opmerking’

Donderdag 9 september: 9.00 – 12.00 uur
Donderdag 11 november 9.00 – 12.00 uur
Mr. dr. L. Reurich is raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag. Hij is daarnaast rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Noord-Holland en tevens docent bij de Beroepsopleiding Advocaten.

Docent zeer goed!

Erg nuttig!

Ik vond het een goede cursus